الان

اگزاز و دیازپامی

جز زلفت، آرامی

چون زلف تو نارامم

رسوا و پریشم من!

Advertisements